top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.socialmediatools.pl polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i zawieraniu umów sprzedaży.

§1 Definicje

1.1 Sprzedający –Lovely Media Małgorzata Klementowicz, ul. Szkolna 3/30 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 8911240486, tel. 782174952, email: kontakt@lovely-media.com.

1.2 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

1.3 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5 Towar – będące przedmiotem Umowy Sprzedaży publikacje elektroniczne bez względu na rodzaj i format plików w jakich zostały utrwalone

1.6 Usługa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

1.7 Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.8 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.9 Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.socialmediatools.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

1.10 Strona – Sprzedający i Klient.

1.11 Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.socialmediatools.pl

1.12 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.052014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.)

§2 Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

2.2 Regulamin jest dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej www.lovely-media.com/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.3 Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.

2.4 Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lovely-media.com

2.5 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.6 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2.7 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

2.8 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

2.9 Sprzedający oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

2.10 Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

§3 Wymagania techniczne

3.1 Komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu.

3.2 Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.

3.3 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.4 W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny www.lovely-media.com/polityka-prywatnosci.

3.5 Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

3.6 Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w par.9 Polityki Prywatności.

3.7 Sprzedający oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

3.8 Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

3.9 Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

3.10 Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

§4 Składanie i potwierdzanie Zamówień

4.1 Klient składa Zamówienie:
a) wybierając jedną lub kilka pozycji z Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
b) prawidłowo wypełniając elektroniczny formularz zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
c) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania
d) wysyłając formularz zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.

4.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3 Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4.4 Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

4.5 Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu przycisku: "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

4.6 Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie informacji na podany przez Klienta adres email.

4.7 Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie sklepu internetowego "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

§5 Realizacja Zamówienia

5.1 Sprzedający dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Produkty mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
1) Pobranie ze Strony Sklepu - po opłaceniu zamówienia pobranie bezpośrednio ze strony sklepu przyciskiem "Pobierz".
2) Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3) Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres email hasło z dostępem do platformy kursowej

5.3 Usługi polegające na szkoleniach online są świadczone na miejscu i w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie sklepu internetowego.

5.4 Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

5.6 Sprzedający nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

§6 Formy płatności

6.1 Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

6.2 Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

6.3 Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

6.4 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6.5 W ramach Sklepu Internetowego dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
a) płatność online - przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez systemy bankowości elektronicznej PayU, którego operatorem jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000274399

b) płatność online - obsługiwane przez systemy bankowości elektronicznej PayPal, którego operatorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

6.6 Płatności online dokonywane za pośrednictwem przelewu elektronicznego lub karty płatniczej są realizowane natychmiastowo.

6.7 Dostarczenie Produktów w postaci elektronicznej lub Usług nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

§7 Zasady korzystania z zakupionych Produktów

7.1 Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.2 Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

7.3 Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

7.4 Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sklep Internetowy może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu - Klienta z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

§8 Odstąpienie od umowy

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Produktu), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8.2 Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

8.3 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na koszt konsumenta.

8.4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, o których mowa w art.16 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i art 38 Ustawy, a w szczególności do umów:
a) o świadczenie Usługi, jeśli Sprzedający wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych albo programów komputerowych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

8.5 Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§9 Tryb postępowania Reklamacyjnego

9.1 Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@lovely-media.com.

9.2 Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia.

9.3 Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

9.4 Sklep Internetowy blokuje Klientowi możliwość dostępu do Produktu który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji.

9.5 Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności Produktu z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

9.6 W przypadku decyzji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep Internetowy prześle na adres email Konsumenta wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez Konsumenta dokonującego zwrotu. Formularz należy odesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres korespondencyjny podany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres kontakt@lovely-media.com.

9.7 Sklep Internetowy dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie w jakiej nastąpiła zapłata przez użycie zewnętrznego systemu płatności w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu.

9.8 Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez Sklep Internetowy Konsument zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego zwrot lub reklamacja dotyczy.

9.9 W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§10 Proces pozyskiwania opinii od klientów i osób, które skorzystały z produktów lub usług Sprzedającego

10.1 Opinie od klientów pozyskiwane są przez Sprzedającego w ten sposób, że Sprzedający wysyła mailowo prośbę o opinię do zweryfikowanych klientów Sklepu.

10.2 Weryfikacja następuje na podstawie adresu email, który musi być zgodny z adresem podanym podczas składania zamówienia w sklepie oraz danych, które klient podał zakładając konto na platformie kursowej.

10.3 Warunkiem opublikowania opinii jest dodatkowo udzielenie przez klienta wystawiającego opinię zgody na jej publikację w materiałach reklamowych i promocyjnych Sprzedającego.

10.4 Opinie zbierane są nieodpłatnie.

10.5 Sprzedający ma prawo do publikowania tylko wybranych opinii.

10.6 Opinie mogą być publikowane przez Sprzedającego w jego materiałach promocyjno-reklamowych, na jego platformie internetowej, stronach, w mediach społecznościowych i mailach.

10.7 Sprzedający ma również prawo do udostępniania opinii osób, które korzystają z darmowych produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego typu pdf-y, szkolenia, webinary, wyzwania online, a które publikują swoje opinie w mediach społecznościowych biorąc udział w wydarzeniach Sprzedającego.

§11 Polityka prywatności i pliki cookies

11.1 Administratorem danych osobowych podanych w trakcie procesu zamawiania jest Lovely Media Małgorzata Klementowicz, ul. Szkolna 3/30 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 8911240486, tel. 782174952, email: kontakt@lovely-media.com.

11.2 W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11.3 Sprzedający wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikacje urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego na potrzeby klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie sklepu internetowego.

11.4 Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, która jest wyrażana przez odhaczenie właściwej opcji w przeglądarce internetowej, z której Klient korzysta

11.5 Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych zawarte są na stronie www.lovely-media.com./polityka-prywatnosci.

§12 Postanowienia końcowe

12.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2023r.

12.2 Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

12.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

12.4 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
a) będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
b) nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

12.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zapoznałem się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich postanowienia.

Kliknięcie przycisku kupuję i płacę oznacza zgodę na wyrażenie zgody na realizację zamówienia którym jest nabycie produktu cyfrowego. Tym samym oświadczasz, że zostałeś poinformowany, że stracisz prawo od odstąpienia od Umowy sprzedaży po otrzymaniu dostępu do produktu cyfrowego. realizacja zamówienia nastąpiła za zgodą i przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie.

LOVELY MEDIA

bottom of page